ชุดจักรพรรดิ์

ชุดจักรพรรดิ์

ชุดจักรพรรดินี

ชุดจักรพรรดินี

ชุดจักรพรรดินี

ชุดแต่งกายชาย

ชุดแต่งกายชาย
( เจี่ยเป่าอี้ จาก ความรักในหอแดง )

ชุดฮองเฮาสมัยหมิง สวมมงกุฎเต็มยศ

ชุดอ๋อง (องค์ชาย)